BITS的中文全称()

BITS的中文全称()


相关考题:

EPC核心网的中文全称是__________________;英文全称是__________________。

PKI的中文全称为()

IDMEF的中文全称为()

HACCP的中文全称叫做()。

DDN的中文全称是()。

PIVA的英文全称是____________________,中文全称是____________________。

MME中文全称__.

SON中文全称__.

EI的中文全称是工程索引,SCI的中文全称是科学引文索引。